Начало
За нас
Новини
Членове
Услуги
Дейности
Контакти

Национален КЛЪСТЕР ЗА МОДНИ ОБЛЕКЛА

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА МОДНИ ОБЛЕКЛА ООД е учредено през 2016 година като обединение на специалисти от модния бранш, с общ клъстерен бранд BG FASHION.

Визията на клъстера е да използва ефективно взаимнодопълващия се потенциал на членовете си за постигане висока степен на разпознаваемост на произвежданата от тях продукция и реализирана под общ клъстерен бранд BG FASHION. целевите й пазари, както и висока добавена стойност от реализацията й.

Основните цели на клъстера са:

  • повишаване на конкурентоспособността на български предприятия и други организации, извършващи дейности в областта на модните облекла и/или обслужващи и подпомагащи такива дейности;
  • извършване на целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на кадри от административния и управленски персонал на съдружниците;
  • развитие на продуктите и услугите, свързани с модните облекла;
  • разширяване на пазарните позиции;
  • постигане на висока добавена стойност от реализацията на общата продукция;
  • привличане на нови членове-съдружници на клъстера;
  • насърчаване на иновациите в областта на модните облекла и в дейности, свързани с тази област;
  • насърчаване на инвестициите и прилагането на съвременни технологии и оборудване за извършване на общи клъстерни дейности;
  • коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация на дейността на клъстера;
  • развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.

Как да стана съдружник

Съдружници в Национален клъстер за модни облекла ООД могат да бъдат физически или юридически лица.

Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с решение на Общото събрание на съдружниците.

Всяко юридическо лице, както и всяко пълнолетно физическо лице, може да стане съдружник в Клъстера, ако споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, и изпълнява условията на дружествения договор.


ОБЯВИ

Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.009 -0023-C01 „Развитие на Национален клъстер за модни облекла ООД по Компонент 1 и 2 на процедурата „Развитие на клъстери в България”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Национален клъстер за модно облекло ООД провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на обучения за повишаване капацитета на административното тяло на клъстера

Тръжната документация може да намерите тук и на сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

Оферти се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020

Краен срок за подаване на оферти: 08/04/2019г.


Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.009 -0023-C01 „Развитие на Национален клъстер за модни облекла ООД по Компонент 1 и 2 на процедурата „Развитие на клъстери в България”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Национален клъстер за модно облекло ООД провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Консултантски услуги за разработване на маркетингова стратегия на клъстера и за стъпване на друг пазар“.
Тръжната документация може да намерите тук и на сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg.
Краен срок за подаване на оферти: 16.10.2018г.


Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.009 -0023-C01 „Развитие на Национален клъстер за модни облекла ООД по Компонент 1 и 2 на процедурата „Развитие на клъстери в България”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Национален клъстер за модно облекло ООД провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Организиране участието на Национален клъстер за модно облекло ООД в международни изложения и панаири и изграждане на транснационални клъстерни връзки“. Тръжната документация може да намерите тук и на сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

Дата на публикуване 17.01.2018 г.

Copyright © 2003 Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил