Начало
За нас
Новини
Членове
Услуги
Дейности
Контакти

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0023-С01 с наименование „Развитие на Национален клъстер за модни облекла ООД по Компонент 1 и 2 на процедурата „Развитие на клъстери в България”“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, «Национален клъстер за модни облекла» ООД търси да назначи:

ЕКСПЕРТ ПО СЪЗДАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Основни изисквания:

Експертът по създаване на сътрудничества и интернационализация трябва да бъде със задълбочени познания по международна търговия, да е способен да идентифицира и развие потенциални бизнес контакти и сътрудничества със сродни организации извън България. Експертът ще направлява и управлява целия процес по намиране на международни контрагенти, договориране, ценообразуване, логистика и експедиция на продукцията на клъстера и на неговите членове към и от чуждестранни партньори.

Други изисквания:

 • подходящо висше образование;
 • умения за водене на преговори и презентации;
 • реален външнотърговски опит ще се счита за предимство;
 • отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • ползване на втори чужд език ще се счита за предимство;
 • познаване на международните търговски закони и споразумения, митническите закони и разпоредби в различни страни;
 • предприемчивост, бизнес усет и умения да открива и експлоатира нови пазарни възможности.

Основни задължения:

 • проучване на особеностите на целевите международни пазари;
 • установяване на връзки, поддържане на кореспонденция, изготвяне на сравнителни анализи, изготвяне на предложения за сключване на договори и подготвяне на основните им клаузи;
 • осигуряване на ефективна и взаимна допълняемост с тази на търговския директор на клъстера;
 • пряко участие в изграждането и поддържането на актуална база данни за чуждестранните партньори и контрагенти на клъстера.

Заетостта на експерта по създаване на сътрудничества и интернационализация ще бъде през целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран на непълен работен ден (4 часа). Кандидатстването се извършва по електронната поща на следния адрес: info@klasterbgfashion.com чрез изпращане на следните документи:

1. Автобиография.
2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област.
3. Референции от трета страна (по желание).

Срок за представяне на кандидатури: 27/11/2017г.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Основни изисквания:

Изпълнителният директор е необходимо да бъде с доказана управленска квалификация, поне с четири годишен мениджърски опит в сферата на производството и търговията с облекло, както и с добра и иновативна визия за възможно по-възходящото развитие на НКМО.

Основни задължения:

 • отговаря цялостната организация и управление на оперативните дейности на клъстера в съответствие с визията, целите и приоритетите на НКМО;
 • следи за ефективното и коректно изпълнение на заложените в проекта дейности на основа на предложения график и възприетата методология за тяхното изпълнение, като при необходимост ще предприема корективни мерки;
 • комуникира пряко с потенциални членове на клъстера, инициира началото на търговски преговори с потенциални клиенти и доставчици, договоря условията на сътрудничество.

Заетостта на изпълнителния директор ще бъде през целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран на пълен работен ден.

Кандидатстването се извършва по електронната поща на следния адрес: info@klasterbgfashion.com чрез изпращане на следните документи:
1. Автобиография.
2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област.
3. Референции от трета страна (по желание).

Срок за представяне на кандидатури: 27/11/2017г.ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР

Основни изисквания:

Търговският директор е необходимо да бъде с придобита квалификация и поне двегодишен професионален опит в сферата на рекламата, криейтива, промотирането, маркетинга и продажбите, както и с добра и иновативна визия за развитието на НКМО.

Основни задължения:

 • отговаря за промотирането, маркетинга, рекламата и продажбите на продукцията на НКМО и на неговите членове на целевите пазари и особено на продукцията, произвеждана и реализирана под общия клъстерен бранд;
 • следи развитието на пазарите в този бранш, както на национално, така и на международно ниво. Проучва пазари и търси възможности за реализирането на произвежданите под общия клъстерен бранд на НКМО продукти;
 • комуникира пряко с настоящи и бъдещи клиенти на клъстера, участва в търговски преговори с потенциални клиенти и доставчици, преговаря за условията на сътрудничество.

Заетостта на търговския директор ще бъде през целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран на непълен работен ден (4 часа).

Кандидатстването се извършва по електронната поща на следния адрес: info@klasterbgfashion.com чрез изпращане на следните документи:

1. Автобиография.
2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област.
3. Референции от трета страна (по желание).

Срок за представяне на кандидатури: 27/11/2017г.ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

Основни изисквания:

Финансовият директор е необходимо да бъде с квалификация в сферата на икономиката и финансите и с поне двегодишен доказан професионален опит на мениджърска позиция в сферата на финансите.

Основни задължения:

 • отговаря за ефективното цялостно управление на финансите в съответствие с визията, целите и приоритетите на НКМО;
 • планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на клъстера;
 • участва активно във вземането на решения по приоритизирането и рационалното разпределение на ресурсите на НКМО;
 • комуникира пряко с потенциални членове на клъстера, договоря финансовите условия за сътрудничество.

Заетостта на финансовия директор ще бъде през целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран на пълен работен ден.

Кандидатстването се извършва по електронната поща на следния адрес: info@klasterbgfashion.com чрез изпращане на следните документи:

1. Автобиография.
2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област.
3. Референции от трета страна (по желание).

Срок за представяне на кандидатури: 27/11/2017г.


принт | назад

Copyright © 2003 Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил