За нас

Национален КЛЪСТЕР за модни облекла ООД е новосъздаден, регистриран в Търговски регистър към Агенция по вписванията с решение от 01.11.2016 г. ,като дружество с ограниченa отговорност.

Клъстерът обхваща производители на облекло от цялата страна , като към него са асоциирани и обслужващи фирми сектор Текстил и облекло. Фирмите – участници в BG Fashion клъстер по форма на собственост са частни и са от водещите в бранша, развиващи дейност на територията на България – София, Пловдив,Габрово, Русе, Ловеч, Първомай.

Клъстерът се стреми да бъде обединение на специалисти от модния бранш, както и на взаимосвързани в хоризонтален и/или вертикален ред и допълващи се фирми, неправителствени и други организации, които:

Към момента членове-учредители на Клъстера са общо 11 на брой, вкл.:

В началото на 2017 г. , след решение на членовете на Общото Събрание на БАПИОТ, ще се присъедини и самата асоциация , като член на клъстера.

В процес е и набирането на нови членове на клъстера.

Членовете на клъстера BG Fashion ООД се обединяват с цел да работят в посока за повишаване конкурентоспособността, производителността и ефективността на модната индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари.

Как да стана съдружник

Съдружници в Национален клъстер за модни облекла ООД могат да бъдат физически или юридически лица.

Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с решение на Общото събрание на съдружниците.

Всяко юридическо лице, както и всяко пълнолетно физическо лице, може да стане съдружник в Клъстера, ако споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, и изпълнява условията на дружествения договор.


© BGate 2004, All rights reserved